Монгол Улсын соёлын өдрүүд

Монгол Улсын соёлын өдрүүд
Уран бүтээлчид Тянь-жин уруу